Cadw'n Gyfoes

Cronfa Loteri Fawr - Camau Cynaliadwy:

17 October 2011
Drwy ddefnyddio arian sydd wedi bod yn segur mewn cyfrifon banc yn y DU ers o leiaf 15 mlynedd, mae £620k ar gael "i ariannu prosiect fydd yn helpu i wella adnoddau a gallu cymunedau ledled Cymru e
Darllen Mwy

Ymgynghoriad Dyfrffyrdd Prydain

5 October 2011
Cyhoeddodd y Llywodraeth y llynedd y bydd Dyfrffyrdd Prydain yn trosglwyddo i elusen dyfrffyrdd newydd - Canal & River Trust (CART) a bydd yn cael ei sefydlu erbyn Ebrill 2012.
Darllen Mwy

Ynni o’r gwastraff rydym yn ei fflysio i ffwrdd

5 October 2011
Agorwyd cyfleuster technoleg uchel ac ynni cynaliadwy, sy’n cynhyrchu ynni o’r d?r rydym yn ei fflysio i ffwrdd o’n cartrefi, yn swyddogol yng Nghaerdydd ar 29 Medi gan D?r Cymru.
Darllen Mwy

Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy

7 October 2011
Ar 22 Medi, lansiodd John Griffiths AC
Darllen Mwy

Y Rhaglen Lywodraethu

7 October 2011
Gwnaeth Llywodraeth Cymru lansio’r Rhaglen Lywodraethu ar 27 Medi.
Darllen Mwy

Cyfrifo dros Gynaliadwyedd

6 October 2011
Mae Cyfrifo dros Gynaliadwyedd yn dod â chyrff at ei gilydd i ddatblygu offer ymarferol i alluogi i berfformiad amgylcheddol a chymdei
Darllen Mwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sydd wedi ymrwymo i amddiffyn un o dirweddau harddaf Prydain, strategaeth glir ar gyfer sicrhau y caiff y neges am gynaliadwyedd ei lledaenu a
Darllen Mwy

Ynni adnewyddadwy yn cyrraedd record uchaf yn y DU

4 October 2011
Yn ail chwarter 2011, cyfrannodd cynhyrchiad gwyrdd 9.6% y cant o gyflenwad trydan y DU, sef cynnydd o 50% o gymharu â 2010.
Darllen Mwy

Cynhadledd Dylanwadu ar Ymddygiadau Medrus

23 November 2011
Mae'r Resource Recovery Forum (RRF) yn cynnal cynhadledd a fydd yn archwilio’r meddwl a’r ymchw
Darllen Mwy

Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygu Cynaliadwy

4 October 2011
Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd gyfreithlon i adrodd yn flynyddol ar ei Chynllun Datblygu Cynaliadwy, Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned.
Darllen Mwy

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.