Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Radur a Threforgan: Cynllun Cymunedol

Mae Radur a Threforgan yn ddau bentref yng ngogledd-orllewin Caerdydd.
Darllen Mwy

Cyfamod y Meiri yn Casglu Cefnogaeth yn Gyflym

21 May 2012
Mae Menter Cyfamod y Meiri (CoM) yn ymrwymiad ffurfiol a wneir gan ddinas (neu Awdurdod Lleol) i fynd y tu hwnt i amcanion 20-20-20 y UE o ran lleihau allyriadau CO2.
Darllen Mwy

Llyfr Adnoddau Gwreiddiau Cryfion

24 Feb 2012 - Hyfforddiant ac Offer
Nod prosiect Gwreiddiau Cryfion yw helpu Cynghorwyr i gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o Ddatblygu Cynaliadwy.
Awdur(on): Dr. Jeanette Reis, Rhodri Thomas
Darllen Mwy

Gwreiddiau Cryfion

Mae Gwreiddiau Cryfion yn brosiect i gynyddu ymwybyddiaeth cynghorwyr o ddatblygu cynaliadwy a sut gall cynghorau gyfrannu at ddatblygu cymunedau cynaliadwy, gwydn, a charbon isel.
Darllen Mwy

Cynhadledd flynyddol Un Llais Cymru

Roeddwn yn falch bod Un Llais Cymru (cymdeithas genedlaethol cynghorau tref a chymuned) wedi gofyn i fi siarad yn eu cynhadledd flynyddol eleni eto.

Darllen Mwy

Cyngor Tref yr Wyddgrug

Mae Menter Cittaslow yn ganolog i waith Cyngor Tref yr Wyddgrug, ac yn unigryw i Gymru. Mae Cittaslow yn rhwydwaith rhyngwladol o drefi lle mae ansawdd bywyd yn wirioneddol bwysig.
Darllen Mwy

Cyngor Cymuned Pont-y-P?l

Gwnaeth Pont-y-P?l, fel gweddill y meysydd glo, ddioddef o ddirywiad y diwydiant glo ac, yn y blynyddoedd diwethaf, mae ymdrechion wedi’u gwneud i adfywio’r dref.
Darllen Mwy

Cyngor Tref Blaenau Ffestiniog

Mae gan Flaenau Ffestiniog - hen dref cloddio llechi - lefel uwch na’r cyffredin o ddiweithdra a phroblemau cymdeithasol cysylltiedig.
Darllen Mwy

Cyngor Tref Talgarth

Mae Talgarth yn dref amaethyddol fach gyda threftadaeth hynafol, o fewn ffin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Darllen Mwy

Cyngor Tref Llanandras a Norton

Tref fechan ar y ffin yw Llanandras gyda phoblogaeth o thua dwy fil a hanner.
Darllen Mwy

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.